Syftet är inte att straffa sjuka!

2009-12-09

Vi förstår människors oro. Men reformen handlar inte om att tvinga sjuka att arbeta. Om något inte fungerar kommer vi att överväga förändringar, skriver de ansvariga ministrarna Cristina Husmark Pehrsson och Sven Otto Littorin.

Passivt utanförskap eller möjligheten att, utifrån sina egna förutsättningar, vara med på arbetsmarknaden? Det är den grundläggande frågan som bör ställas när sjukförsäkringarna diskuteras.

Alliansregeringen är tydlig; alla som vill och kan ska ha möjligheten att ha ett jobb att gå till och en arbetsgemenskap att tillhöra. Sedan regeringsskiftet har vi presenterat tre stora propositioner med förslag på sjukförsäkringsområdet vars syfte är solklart; att se till den enskildes behov och förmåga för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Den första propositionen, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, handlar om den individuella prövningen av arbetsförmågan redan i ett tidigt skede. Istället för att som tidigare göra en obligatorisk prövning av förtidspension redan efter ett år ska arbetsförmågan prövas och möjligheten till förlängd sjukpenning ges. Detta är viktigt för att undvika att människor, med möjlighet och vilja att delta i arbetslivet, placeras och passiviseras i förtidspension och utanförskap.

Den andra propositionen, Från sjukersättning till arbete, handlar om att ge de 400 000 människor som idag är förtidspensionerade möjligheten och rätten att arbeta, studera eller engagera sig ideellt, utan att förlora sin rätt till sjukersättning. Som komplettering till detta har en generell höjning av bostadstillägget för förtidspensionärer gjorts. Detta för att den enskilde inte ska drabbas ekonomiskt av att gå från ersättning till förvärvsarbete.

Den tredje propositionen, Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, handlar om att stödja de långtidssjukskrivna med att få aktiva och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser för att på sikt kunna återgå till arbete.

Reformerna handlar inte om att tvinga sjuka ut i arbetslivet. Reformerna handlar inte heller om att ekonomiskt straffa de som inte har möjlighet att arbeta. De som inte kan delta kommer, precis som tidigare, att få sjukpenning i stället.

Det grundläggande syftet med alla de stora reformer som har skett inom sjukförsäkringen är att ta tillvara på den kraft och vilja att arbeta som finns, även hos de som under flera år, i vissa fall decennier, varit sjukskrivna och förtidspensionerade. Personer som aldrig någonsin fått frågan om de har möjlighet att delta i arbetslivet kommer nu att få frågan, individuell stöd och en gedigen rehabiliteringsmöjlighet.

När dessa personer nu kommer till Arbetsförmedlingen kommer de att mötas av en lång rad insatser för att i så stor utsträckning som möjligt möta deras behov. Det kan handla om allt från arbetslivsinriktad rehabilitering till arbete med stöd. Arbetsförmedlingens uppdrag är alltså inte enbart att vara jobbförmedling.

Det introduktionsprogram, som från och med den 1 januari införs efter minst 2,5 års sjukskrivning, pågår i tre månader. Under dessa tre månader ska Arbetsförmedlingen göra en bedömning av vilka insatser som skulle kunna leda till att en individ kan gå från heltidssjukskrivning till deltidssjukskrivning, eller från deltidssjukskrivning till heltidsarbete.

Man kan under introduktionen bland annat få stöd av arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter. För somliga, men inte alla, handlar det om att hitta ett nytt arbete och/eller nya arbetsuppgifter på arbetsmarknaden, exempelvis med lönebidrag eller nyfriskjobb. Under tiden som en person deltar i introduktion och andra program utbetalas aktivitetsstöd, på vanligt sätt. Det kommer även att gälla den som får tjänstledigt från sin anställning för att delta i ett program.

För att klara det omfattande arbetet med omförsäkringen har regeringen tillfört 17 miljarder kronor under tre år.

Regeringen föreslår också en snabbare väg tillbaka till för den som under sin sjukdom lämnat a-kassan. För den som varit långvarigt sjukfrånvarande och avslutat sitt medlemskap under perioden 2007 fram till i år blev det möjligt att återinträda i a-kassan redan från den 1 oktober och att upparbeta ett medlemsvillkor på endast tre i stället för tolv månader. Det är viktigt att regelverket utformas så att den som varit sjuk länge erbjuds möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning. Vi föreslår därför även att arbete upp till tio år tillbaka i tiden ska kunna ge rätt till ersättning (idag är gränsen fem år).

Vi förstår att människor känner oro, inte minst för den mediala bild som utmålas av omförsäkringen och andra förändringar. Syftet med de reformer som sker inom sjukförsäkringen handlar inte om att straffa eller tvinga sjuka in i arbete. Skulle någon enskild del av reformpaketet i det avseendet inte fungera som det var tänkt kommer vi att lyssna på synpunkter och överväga förändringar. Inom kort görs exempelvis en förändring av reglerna avseende prövning vid 180 dagar, där tolkningen av reglerna visade sig få orimliga effekter för ett antal svårt sjuka människor.

Syftet med reformerna är ta tillvara arbetsviljan hos de personer som år efter år aldrig ens fått frågan om de kan eller vill arbeta. Det handlar kort och gott om att möta varje individ efter deras unika behov och vilja.

INLÄGGET SKRIVET AV CRISTINA HUSMARK PEHRSSON OCH SVEN OTTO LITTORIN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0 kommentarer:

Skicka en kommentar