Hur seriösa är opinonsundersökningarna?

2009-12-10Klicka på bilden för att förstora den


Man kan ju börja undra hur seriösa opinionsundersökningarna är när de det dyker upp sådana här frågor!1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25,000 underskrifter till Kina och USA!Idag överlämnade Maud Olofsson tillsammans med företrädare för bland andra Svenska FN-förbundet och Rädda barnen drygt 25 000 namnunderskrifter till amerikanska och kinesiska ambassaden inför klimattoppmötet i Köpenhamn.


De 25 000 namnen har samlats in under 2-graderskampenjens paraply. Kampanjen startade den 25 september i år på initiativ av Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren (C) och fick genast 11 organisationer som anslöt sig. Idag deltar sammanlagt 27 organisationer, däribland LO, TCO, Globe Forum, Centerpartiet samt ett antal branschorganisationer och företag.

2-graderskampanjen vill se ett globalt avtal där:

 • Alla världens länder ska delta
 • De fattigaste ländernas rätt till utveckling säkerställs
 • Temperaturen får öka högst 2 grader

INLÄGGET SKRIVET AV DAVID PERSSON

Har du frågor? Chatta med ministrarna här!

2009-12-09Cristina Husmark Pehrsson, Sven Otto Littorin och Gunnar Axén svarar på dina frågor om arbetsmarknaden och förändringarna i sjukförsäkringarna mellan 15:00-18:00 torsdag den 10 december!

Chatta här!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Syftet är inte att straffa sjuka!

Vi förstår människors oro. Men reformen handlar inte om att tvinga sjuka att arbeta. Om något inte fungerar kommer vi att överväga förändringar, skriver de ansvariga ministrarna Cristina Husmark Pehrsson och Sven Otto Littorin.

Passivt utanförskap eller möjligheten att, utifrån sina egna förutsättningar, vara med på arbetsmarknaden? Det är den grundläggande frågan som bör ställas när sjukförsäkringarna diskuteras.

Alliansregeringen är tydlig; alla som vill och kan ska ha möjligheten att ha ett jobb att gå till och en arbetsgemenskap att tillhöra. Sedan regeringsskiftet har vi presenterat tre stora propositioner med förslag på sjukförsäkringsområdet vars syfte är solklart; att se till den enskildes behov och förmåga för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden.

Den första propositionen, En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, handlar om den individuella prövningen av arbetsförmågan redan i ett tidigt skede. Istället för att som tidigare göra en obligatorisk prövning av förtidspension redan efter ett år ska arbetsförmågan prövas och möjligheten till förlängd sjukpenning ges. Detta är viktigt för att undvika att människor, med möjlighet och vilja att delta i arbetslivet, placeras och passiviseras i förtidspension och utanförskap.

Den andra propositionen, Från sjukersättning till arbete, handlar om att ge de 400 000 människor som idag är förtidspensionerade möjligheten och rätten att arbeta, studera eller engagera sig ideellt, utan att förlora sin rätt till sjukersättning. Som komplettering till detta har en generell höjning av bostadstillägget för förtidspensionärer gjorts. Detta för att den enskilde inte ska drabbas ekonomiskt av att gå från ersättning till förvärvsarbete.

Den tredje propositionen, Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, handlar om att stödja de långtidssjukskrivna med att få aktiva och individuellt anpassade rehabiliteringsinsatser för att på sikt kunna återgå till arbete.

Reformerna handlar inte om att tvinga sjuka ut i arbetslivet. Reformerna handlar inte heller om att ekonomiskt straffa de som inte har möjlighet att arbeta. De som inte kan delta kommer, precis som tidigare, att få sjukpenning i stället.

Det grundläggande syftet med alla de stora reformer som har skett inom sjukförsäkringen är att ta tillvara på den kraft och vilja att arbeta som finns, även hos de som under flera år, i vissa fall decennier, varit sjukskrivna och förtidspensionerade. Personer som aldrig någonsin fått frågan om de har möjlighet att delta i arbetslivet kommer nu att få frågan, individuell stöd och en gedigen rehabiliteringsmöjlighet.

När dessa personer nu kommer till Arbetsförmedlingen kommer de att mötas av en lång rad insatser för att i så stor utsträckning som möjligt möta deras behov. Det kan handla om allt från arbetslivsinriktad rehabilitering till arbete med stöd. Arbetsförmedlingens uppdrag är alltså inte enbart att vara jobbförmedling.

Det introduktionsprogram, som från och med den 1 januari införs efter minst 2,5 års sjukskrivning, pågår i tre månader. Under dessa tre månader ska Arbetsförmedlingen göra en bedömning av vilka insatser som skulle kunna leda till att en individ kan gå från heltidssjukskrivning till deltidssjukskrivning, eller från deltidssjukskrivning till heltidsarbete.

Man kan under introduktionen bland annat få stöd av arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter. För somliga, men inte alla, handlar det om att hitta ett nytt arbete och/eller nya arbetsuppgifter på arbetsmarknaden, exempelvis med lönebidrag eller nyfriskjobb. Under tiden som en person deltar i introduktion och andra program utbetalas aktivitetsstöd, på vanligt sätt. Det kommer även att gälla den som får tjänstledigt från sin anställning för att delta i ett program.

För att klara det omfattande arbetet med omförsäkringen har regeringen tillfört 17 miljarder kronor under tre år.

Regeringen föreslår också en snabbare väg tillbaka till för den som under sin sjukdom lämnat a-kassan. För den som varit långvarigt sjukfrånvarande och avslutat sitt medlemskap under perioden 2007 fram till i år blev det möjligt att återinträda i a-kassan redan från den 1 oktober och att upparbeta ett medlemsvillkor på endast tre i stället för tolv månader. Det är viktigt att regelverket utformas så att den som varit sjuk länge erbjuds möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning. Vi föreslår därför även att arbete upp till tio år tillbaka i tiden ska kunna ge rätt till ersättning (idag är gränsen fem år).

Vi förstår att människor känner oro, inte minst för den mediala bild som utmålas av omförsäkringen och andra förändringar. Syftet med de reformer som sker inom sjukförsäkringen handlar inte om att straffa eller tvinga sjuka in i arbete. Skulle någon enskild del av reformpaketet i det avseendet inte fungera som det var tänkt kommer vi att lyssna på synpunkter och överväga förändringar. Inom kort görs exempelvis en förändring av reglerna avseende prövning vid 180 dagar, där tolkningen av reglerna visade sig få orimliga effekter för ett antal svårt sjuka människor.

Syftet med reformerna är ta tillvara arbetsviljan hos de personer som år efter år aldrig ens fått frågan om de kan eller vill arbeta. Det handlar kort och gott om att möta varje individ efter deras unika behov och vilja.

INLÄGGET SKRIVET AV CRISTINA HUSMARK PEHRSSON OCH SVEN OTTO LITTORIN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Fler vägar till arbete!Just nu pågår debatten kring reformerna i sjukförsäkringen som genomförs efter nyår. Diskussionen berör oss alla. Vi möter varje dag människor på jobbet, i kvarteret eller i media som berättar om sina erfarenheter av att vara sjukskriven.

I det läget är det viktigt att vi kommer ihåg varför vi genomför reformen i sjukförsäkringen.

I valet 2006 lovade vi att bekämpa utanförskapet. Då var svenskarna det mest sjukskrivna folket i världen. En miljon människor befann sig i utanförskap, 140 personer förtidspensionerades varje dag, utav dem var 10 unga under 25 år. Socialförsäkringssystemen användes för att gömma undan människor i systemen. Människor lämnades åt sitt öde utan rehabilitering eller stöd att komma tillbaka till arbete.

Våra reformer vägleds av tydliga principer.

 • Arbetslinjen som handlar om att alla som kan ska ges möjlighet att få ett arbete.

 • Vi ser människors förmåga istället för att stämpla ut människor i system.

 • Vi vill att människor som är friska och har arbetsförmåga ska ges möjligheten till ett arbete på deras egna villkor. Människor som är sjuka ska erbjudas vård och om möjligt rehabilitering för att kunna återgå till arbete.

Förändringarna i sjukförsäkringen handlar om att skapa fler vägar tillbaka till arbete för människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade. För oss är varje människa som går tillbaka till arbete är en vinst såväl för den enskilda som för samhället. Att arbeta handlar om så mycket mer än en lön. Arbetskamrater, gemenskap kring fikabordet och att veta att man behövs gör att människor växer och mår bättre.

Alla ska få en chans att komma tillbaka utifrån sina förutsättningar. Individen ska vara i fokus inte systemet. Därför ska människor som är friska få stöd för att komma tillbaka till arbetslivet och människor som är sjuka ska få vård och rehabilitering. Det är också viktigt att svårt sjuka människor känner sig trygga under sin sjukdom. Är du så sjuk att du aldrig kan arbeta ska du få permanent sjukersättning och arbetsförmågan ska inte prövas mot arbetsmarknaden.

Förändringarna som vi genomför är stora men nödvändiga. Det är naturligt att människor kan känna oro kring detta vad som sker. Vi förändrar regelverket för är att sätta press på myndigheterna och systemen att gör allt de kan för att fler ska kunna gå till jobbet på mornarna. I Sverige måste vi bli bättre på att ge alla människor lika möjligheter att vara med.

Alternativet till de reformer vi genomför är en återgång till ett Sverige där vi inte ser människors förmåga, utan hänvisar människor till utanförskap.

INLÄGGET SKRIVET AV PER SCHLINGMANN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


Tillsammans kan vi minska arbetslösheten!

Mer matematik i den nya lärarutbildningen!I dag redovisas "TIMSS", en internationell undersökning av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. Det är den första internationella kunskapsstudien bland gymnasieelever på 13 år, och resultaten kräver lite uppmärksamhet.

De svenska gymnasieelevernas kunskaper har försämrats markant sedan den förra studien gjordes 1995. Det framgår bl a mycket tydligt att elevernas mattekunskaper blir allt sämre, vilket också svenska undersökningar belyst. Dessutom vet vi att var fjärde lärare som undervisar i matematik saknar utbildning i ämnet.

Denna utveckling oroar mig. Matematik är ett mycket viktigt ämne. Sverige har inte råd att förspilla matematisk kompetens, och för de elever som inte får den kunskap de behöver är det också en stor förlust.

För att komma tillrätta med problemen vill regeringen införa en lägstanivå av matematikkunnande för alla lärare på låg- och mellanstadiet. I framtiden ska det bli obligatoriskt för alla låg- och mellanstadielärare att läsa minst 30 högskolepoäng matematik (ett halvår). Jämfört med dagens lärarutbildning innebär det sannolikt en fördubbling för huvuddelen av lärarna. Läs mer om Timss-undersökningen här!

Utredningen om en ny lärarutbildning lade fram förslaget att förskollärarutbildningen skulle kortas, från 3,5 år till 3 år.

Regeringens politik för förskolan handlar om att höja ambitionerna och skapa en än mer lärorik förskola, samtidigt som vi värnar den unika kombination av omsorg och pedagogik som kännetecknar den svenska förskolan.

Eftersom det innebär att det snarare kommer att ställas högre krav på förskollärares kompetens framöver, har regeringen kommit fram till att förskollärarutbildningens längd om 3,5 år ska kvarstå, och valt att alltså inte gå på utredningens förslag. Jag är glad över detta beslut. Utrymmet på 3,5 år är nödvändigt för att blivande förskolläraren ska få den kunskap och kompetens som krävs för yrket.

INLÄGGET SKRIVET AV JAN BJÖRKLUND

Alliansen städar upp i sjukskrivningsträsket!Folk har det bättre ställt än någonsin tidigare. Det slås rekord i julhandeln - mitt i den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Alliansregeringens ansvarsfulla politik har gjort detta möjligt. Så visst har vi råd att ta hand om våra sjuka trots att den globala konjunkturen gör allt för att vi inte ska kunna det! Men det är inte pengar som förändringarna i sjukskrivningsreglerna handlar om. Det handlar om att ge de sjuka det de helst av allt vill ha.

Förändringen av regelsystemet handlar om att ge människor bättre rehabilitering. Nästa år kommer 50,000 människor att få möjlighet till rehabilitering! De ska få den vård de behöver - den vård som de sjuka under socialdemokraternas tid vid makten aldrig fick. Man ger de sjuka vad de helst av allt vill ha! Ett friskare och mer meningsfullt liv! Det vill säga den raka motsatsen till den förra rödgröna regeringens politik där man sparkade ut 140 människor om dagen ut i förtidspension, utanförskap och misär.

Det är samma politiker som nu kallar förändringarna för cyniska och som är ansvariga för sjukförsäkringarnas sjukdomstillstånd!

Det har heller aldrig någonsin varit alliansregeringens avsikt att skapa ett regelverk som gör att människor som inte kan jobba eller som är svårt sjuka ska tvingas ut att söka jobb eller arbeta. Vad som händer är att regeringen ser till att de med arbetsförmåga kommer ut i arbete igen. De som är för sjuka ska inte tvingas till varken att söka jobb eller jobba. De som behöver ska få rehabilitering och vård.

Om regeringen ska kunna värna om de som är sjuka och de som har möjlighet att bli friska så krävs det ändringar i reglerna - inte en återgång till den politik som skapade sjukdomstillståndet.

Så visst är det klart som korvspad att toppstyrda rödgröna bloggare, ledarredaktioner, LO-ekonomer och debattörer skriver spaltkilometer om de nya dåliga sjukförsäkringsreglerna - och om hur dåliga regeringen är. Nu när det även i verkligheten - och inte bara i fantasin på valfläskande sossar - "går så bra för Sverige".

Regeringen städar nu upp efter de rödgrönas sjukskrivningshysteri 2002-2006 då de rödgröna kastade ut 140 personer om dagen i sjukskrivningsträsket i ett kortsiktigt desperat försök att frisera arbetslöshetssiffrorna och att hålla sig kvar vid makten.

Man kan tro om man läser röda bloggare att det bara är den "onda borgarregeringen" som vill ha förändring i sjukskrivningsreglerna och att det är socialdemokrater och kommunister som värnar om de sjuka - men så är det ju naturligtvis inte. Alla förändringar i sjukskrivningsreglerna grundar sig helt i den Socialdemokratiska utredningen "Mer försäkring och mera arbete" av Anna Heborg (s). En utredning som tillsattes av den förra rödgröna samarbetsregeringen för att t.o.m. de till slut insåg att deras vanskötsel ledde till gigantiska samhällsproblem.

Nu vägrar de naturligtvis att ta ansvar för vad de ställt till med och de förändringar som de själva förstod att de behövdes. Det är ju snart val. Då brukar rödgröna ta avstånd från allt ansvar. De pekar hellre finger och ikläder sig rollen som livegna offer - drabbade av cynism och ondska.

Det är negative campaigning på sandlådenivå som bedrivs av den före detta ordföranden i Barbieklubben.

Så det var definitivt inte bättre förr som strukturkonservativa socialister påstår. Det var sämre. Förr i tiden satt de som idag som sitter i opposition och klagar på alla förändringar som leder till något bättre - och polerade den dynghög som alliansregeringen nu städar bort.

Så alliansregeringens enda brott är att de vill hjälpa människor må bättre. De vill hjälpa folk bli friskare - istället för att ensamma vandra omkring i sin sjukdom. Att det skulle innebära att lämna alla sjuka vind för våg och bara försörja dem tills de dör hör inte hemma i det borgerliga Sverige. Alliansregeringen försöker hjälpa människor hjälpa sig själva!

Vad är det för cyniskt med det, Mona Sahlin och Veronica Palm?


INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Foto: SXC

Det är inget fel på inkomstskillnader!

2009-12-08


Foto: SXC

Sverige har ett fobiskt förhållande till inkomstskillnader. Man ska enligt det socialdemokratiska sättet att tänka tycka att det är fel att de som utbildat sig 5-8 år längre än alla andra minsann inte ska tro att de är något och definitivt inte ha mer i månadslön än de som hade en 5-8 år kortare utbildning.


Att inkomstskillnaderna ökade mer än någonsin mellan 2002-2006 med en röd regering som sa att de just skulle minska inkomstskillnaderna - är en historia för sig. Också det att Mona Sahlin gick ut i media och anklagade regeringen Reinfeldt - i samband med den förra LO-rapporten - för att de stod ansvariga för att "klyftorna ökade" men då det i själva verket var Monas eget gäng som stod ansvariga för detta.

Men det är inget fel på inkomstskillnader. LO-rapporten visar också att alla har fått det bättre sedan 1991.

Det som är lite konstigt är att det inom arbetarrörelsen tycks vara ett viktigt socialistiskt mål att sopgubben och chefen för sopbolaget ska tjäna lika mycket? Samtidigt är det många gånger outbildade socialdemokrater som sitter - med månadslöner som motsvarar 6-12 månadslöner för en vanlig arbetare - och förespråkar mindre inkomstskillnader. Det är ett så djupt sittande hyckleri att de måste raderat all form av hederlighet och sunt förnuft för att de ska kunna leva med sig själva.

Varför inte istället se verkligheten. Vi har snarare för små inkomstskillnader än för stora i Sverige. Så här skriver Robert Gidehag i Aftonbladet Debatt:

"Ser man till den absoluta majoriteten av den arbetande befolkningen skiljer inte mer än 13000 kronor i månaden efter skatt mellan de som tjänar mest och minst. Det är inte rimligt att ha en skattepolitik som syftar till att pressa ihop löneskillnaderna. Öka i stället spridningen – och börja med att avskaffa värnskatten."
Kloka ord! Aftonbladets egen enkät visar också att 6 av 10 fått det bättre eller inte märkt någon skillnad. Detta mitt under den värsta ekonomiska globala krisen sedan 1930-talet! Vi skulle det det rakt motsatta resultatet om vi haft en rödgrön majoritet i Riksdagen i dag. Det är exakt så som Winston Churchill en gång sa:
"Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery."
Det är helt enkelt inte rättvisa att städerskan och direktören har nästan lika mycket pengar över i månaden! Det är ett fundamentalt byggfel i vårt samhälle. Det är så man skapar en befolkning utan hopp, glädje eller motivering. Socialdemokraterna lyckades med detta 2002-2006.

Regeringen Reinfeldt ger fler människor chans att lyckas. Man visar att utbildning ska löna sig. Att arbete ska löna sig. Att de tar ansvar för finanserna och skatterna då vi inom 10 år har en miljon fler pensionärer i Sverige. Att chefer ska tjäna mer än de som tömmer deras papperskorg. Detta ger alla motivering att bli bättre. Samtidigt är skyddsnätet intakt. Sjuka får hjälp att komma tillbaka genom rehab och arbetsträning. Arbetslösa får fler och fler möjligheter att få ett nytt jobb!

Regeringen Reinfeldt skapar en större grupp med en välmående medelklass - som kommer ge alla medborgare trygghet - då Sverige rider ut alla konjunkturstormar på den globala ekonomin.


INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGRENintressant Andra om: , , , , , , , , , , , svd12 dn12 ex12ab12 t

Med sikte på ett klimatavtal

2009-12-05


Foto: Olah Örtengren

En bindande, ambitiös och omfattande överenskommelse i klimatfrågan. Det är det som statsminister Fredrik Reinfeldt och den Europeiska Unionen satsar på under klimatmötet i Köpenhamn.


Inte mycket tid återstår tills världens länder ska samlas till FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.

Under mina resor den senaste tiden har jag noterat en uttalad svårighet från flera håll att nå fram till ett rättsligt bindande avtal i december. Detta har nu tvingats bli en nödvändig utgångspunkt.

Från EU:s sida har vi hela tiden haft sikte på ett omfattande och bindande avtal i Köpenhamn. Vi har stått fast vid vårt löfte att oberoende av vad andra gör minska våra utsläpp fram till 2020.

Det svenska ordförandeskapet
Under svenskt ordförandeskap har vi dessutom enats om finansiering, tekniköverföring och anpassning. Samtidigt har vi sett hur några av de största utsläppsländerna fortfarande avvaktat. De har velat se andra gå före, och de har varit ovilliga att stå till svars inför en skeptisk hemmaopinion.

Den strategin är ohållbar. Den ger inga globala svar. Den löser inte klimathotet.

Fortfarande måste vi snarast få på plats ett rättsligt bindande internationellt avtal, med jämförbara åtaganden och tvågradersmålet som ledstjärna.

I dag står OECD-länderna för ungefär hälften av utsläppen. Men ökningen framöver sker nära nog helt i andra delar av världen. Vi vet att om vi ska klara tvågradersmålet måste de globala utsläppen minska med 50 procent till 2050, jämfört med 1990.

För att uppnå detta måste andra utvecklade länder börja visa samma ledarskap som EU. De måste åta sig liknande ambitiösa utsläppsminskningar, presentera förslag i finansieringsfrågan och intensifiera sitt arbete. De stora och snabbt växande utvecklingsländerna måste börja begränsa sina utsläpp och presentera konkreta åtaganden.

Detta är vårt mål. Därför är det dags att vända blicken framåt och fokusera på vad vi kan uppnå, snarare än vad som är omöjligt. Som EU-ordförande välkomnar jag den positiva anda och vilja till konstruktiva lösningar som det danska COP 15-ordförandeskapet har visat. Vi såg prov på det genom det förslag till arbetsordning som presenterades av Lars Lökke Rasmussen, Danmarks statsminister och värd för klimattoppmötet, vid Apec-mötet i Singapore.

Förslaget innebar att mötet i Köpenhamn bör resultera i en överenskommelse kring de viktiga substantiella frågorna och att vi därefter ska komma fram till ett rättsligt bindande avtal inom en definierad tid. Dessutom slår man fast att vi redan innan detta måste få till en snabbstart vad gäller kraftfulla klimatåtgärder.

Köpenhamn blir då inte slutstationen. Men inte heller avtalet i Kyoto slutfördes 1997, utan 2001. Det viktiga är att resultatet – inte formen – är överordnat.

Ljuspunkter
Vi ska inte glömma att det också finns ljuspunkter. Ett antal utvecklade länder har redan skärpt sina åtaganden i skenet av mötet i Köpenhamn och kraven från EU.

Australien har sedan en tid tillbaka varit en viktig partner i klimatarbetet. Japan är ett annat exempel, med nyligen utlovade utsläppsminskningar på 25 procent till 2020. Nyligen kom nya siffror på finansiering av snabbstartsåtgärder. Sydkorea lade nyligen fram nya, mycket ambitiösa mål.
Vid mötet mellan EU och Ryssland i Stockholm (18/11) presenterade också Rysslands president Medvedjev uppdaterade siffror på ryska utsläppsminskningar.

Kina, dit jag rest för ett EU-toppmöte med president Hu, har i sina femårsplaner konkreta program när det gäller förnybar energi och energiintensitet. Den ”Action Plan on Climate Change” som Indien lanserade förra året innehåller stora satsningar på solenergi och klimatanpassning.

Brasilien säger sig ha som mål att reducera avskogningen med 70 procent till år 2017 och har man presenterat nya ambitiösa siffror på utsläppsbegränsningar. Flertalet utvecklingsländer har anmält sjunkande utsläppssiffror jämfört med business-as-usual. Indonesien är ett mycket viktigt exempel på detta.

Den nya administrationen i USA har fört med sig en tydlig förändring av den amerikanska klimatpolitiken. Samtidigt kan vi se hur den utdragna kongressbehandlingen av förslaget till ny amerikansk klimat- och energilagstiftning begränsar möjligheten för tydligt politiskt ledarskap.

Vi vet att förslaget, om det tas, skulle innebära en kraftfull minskning av utsläppen fram till år 2050. Men ihop med en i stort sett obefintlig hemmaopinion krävs nu en hel del arbete för att lyckas leva upp till de ambitiösa löftena om förändring.

Bindande avtal
Återigen – detta är inte nog. Det går för långsamt och löftena är fortfarande inte av den bindande natur som är nödvändig för att vi ska klara tvågradersmålet. Men det är små steg i rätt riktning.

Inför mötet i Köpenhamn bär den Europeiska Unionen fortfarande ledarskapet i klimatfrågan. Vi har tydliga ståndpunkter när det gäller både utsläpp och klimatfinansiering.

Vi har hela tiden varit fast beslutade att bidra konstruktivt – inte bara till en viljedeklaration utan till en bindande, ambitiös och omfattande överenskommelse i Köpenhamn. Den linjen ligger fast när vi nu går in i slutförhandlingarna.

INLÄGGET SKRIVET AV FREDRIK REINFELDT


Drömmål!
Robban Nilsson heter hans som gör drömmålet här ovan. Att Robban är son till legenden Kenta Nilsson råder det väl ingen tvekan om om du tittar på drömmålet här nedan?

Kan Mogi så kan alla!


Foto: ScreenShot

Kan Mogi leva på a-kassa så kan alla leva på a-kassa!
Läs Mogis blogg hur hon klarade det!

Östrosens klumpfot i klaveret


Foto: ScreenShot

Thomas Östros får med all rätta löpa gatlopp i bloggosfären idag efter hans paradoxala, falska, korkade och inställsamma artikel på
de rödgrönas klotterplank.

Thomas Östros försöker genom att ignorera det faktum att de flesta länder i världen inklusive Sverige genomlevt och fortfarande genomlever den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet - att de skatter som Alliansregeringen genomfört och som S till 85% accepterat - är "orättvisa"!

Det är plumpt, dumt och skrattretande!

Thomas Östros förordar i denna verklighetsfientliga anda skattehöjningar för alla - speciellt oss arbetare. Att detta i verkligheten kommer innebära en katastrof för alla - är en annan femma. Andelen människor som kommer i pensionsåldern fram till år 2020 att öka med en miljon människor ignorerar Thomas Östros helt. Hur en passiv och kraftigt växande andel av befolkningen ska få sänkt skatt motiveras finns inte med i resonemanget. Verkligheten talar bara riktiga socialdemokrater om efter riksdagsval.

Så här skriver UNT om Thomas Östros artikel:

"I dagens Svenska Dagbladet slår han (Thomas Östros) först fast att en 'fungerande arbetslinje kräver att det både ska löna sig att arbeta och att ha arbetat', bara för att i nästa andetag föreslå höjd skatt - det effektivaste sättet att göra arbete mindre lönsamt. För att bevisa sin tes väljer han sedan att blunda för hela den ekonomiska krisen.

Regeringen och ingen annan än regeringen är ansvarig för det svåra läget: 'Men hade Moderaternas orättvisa politik fungerat så hade fler kommit i arbete. Verkligheten visar tydligt ett annat resultat. De är arbetslösa är nu 100 000 fler jämfört med för tre år sedan.'


Det är oppositionens roll att kritisera och en socialdemokrati som lägger sig platt för regeringen har förstås ingen chans att åter hamna i regeringsställning. Men väljarna måste ha förtroende för den politik man föreslår också. Och där bidrar för tillfället inte Östros med särskilt mycket."


Mikael Olsson skriver:

"Men, nej – tyvärr visade det sig att Östros bara hade varit dubbeltydig. Den orättvisa som han kritiserar var nämligen den att vi under senare år fått ett något sänkt skattetryck för de som arbetar (inte så att vi på något sätt riskerar att förlora den världsledande roll som SAP tidigare skapat för oss vad gäller beskattning av medborgarna – men, ändå, en något sänkt börda). Det är denna förändring som är orättvis. Någon orättvisa i att jag – trots jobbskatteavdrag – som en konsekvens av en viss utbildningsinsats betalar en högre genomsnittlig skatt än min pensionerade pappa ser inte Östros genom sina politiska skygglappar…"

Några andra intressanta nyheter:

Sahlin har ingen plan

S förtroende faller 1
2

Jobben uppåt efter Obamas rekordsänkning av skatterna!

Välskötta finanser ger ljusning i Sverige

2009-12-04


Foto: SXC

Alliansregeringen har skött Sveriges finanser så väl att finansminister Anders Borg ser en snar ljusning i ekonomin. Medan andra EU-länder har det betydligt tuffare så kommer Sveriges statsfinanser förbättras snabbare än vad regeringen tidigare trott. Det visar en ny prognos som finansminister Anders Borg presenterade i dag.


Balans eller överskott i statsfinanserna beräknas nu nås 2013/2014. Enligt Anders Borg för Sverige idag en mycket expansiv politik. "Den förblir expansiv även under 2010", säger Borg vid en presskonferens. Den kommer även vara expansiv under 2011 för att därefter dras tillbaka. Så Anders Borg har redan nu börjat förbereda Sverige inför nästa lågkonjunktur.

"Vi måste vara i ordning inför nästa lågkonjunktur", säger Anders Borg.

Enligt en undersökning så har svenska folket högst förtroende för allianspartierna inom bl.a. ansvar finanserna, minska arbetslösheten, skatter, skolan. Läs hela undersökningen här. I andra undersökningar om regeringsduglighet så vinner Alliansen med hästlängder.

Och är det egentligen så konstigt? Alliansregeringen tar ansvar och genomför tuffa men nödvändiga förändringar medan den rödgröna oppositionen mest springer omkring i sin egen hönsgård och kacklar och sprätter skit.

Vad kan du om ekonomi? Testa dig här!

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

Läs mer: DN, EX, SvD

Svenska folket: M bäst på att motverka arbetslöshet!

2009-12-03


Foto: SXC

Moderaterna som det parti som är bäst på att motverka arbetslösheten, enligt en undersökning med 1.400 personer som SVT:s Rapport gjort.


Moderaterna toppar sju områden. Förutom arbetslösheten har partiet även väljarnas förtroende i frågor som exempelvis rör skatter och Sveriges ekonomi.

Läs mer här!

Svårt sjuka ska inte tvingas söka jobb eller jobba!
Som alla redan visste - även hysteriska oppositionspolitiker och svartmålande vänsterbloggare - svårt sjuka ska inte tvingas söka jobb eller jobba!


1 2 3 4 5 6

Tänk själv!

Hushållsnära tjänster ett framgångsrecept!

Socialdemokraternas hållning när det gäller skattereduktionen för hushållsnära tjänster är obegriplig och bakåtsträvande.Så skriver Hemfrids grundare Monica Lindstedt om socialdemokraternas feltänk.

Det är förvånande att denna hållning kunde passera den nyss avslutade jobbkongressen samtidigt som man säger sig vilja skapa fler jobb och dessutom sa ja till vinst i vården. Ett parti i otakt med tiden kan man tycka.

Är den negativa inställningen till hushållsnära tjänster måhända ett försök att skyla över det faktum att denna bransch har lyckats med det som socialdemokraternas politik misslyckats med nämligen att erbjuda jobb i en framtida tillväxtbransch och anställa folk vitt och hederligt med avtalsenliga löner?

Läs mer här!

Fack tvingas betala skadestånd!

2009-12-02

I avdelningen Härligt! Äntligen! Underbart! Så tvingas nu Byggnads och Elektrikerna betala 2,5 miljoner i skadestånd och rättegångskostnader kronor till lettiska Laval, enligt Arbetsdomstolens dom.

Dotterbolaget till det lettiska företaget Laval blev i november 2004 utsatt för en facklig blockad vid ett skolbygge i Vaxholm sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats. Företaget tvingades så småningom ge upp bygget och kontraktet med kommunen revs. Bolaget försattes senare i konkurs.

Läs mer här!

Centerpartiets mål i valet 2010

Live! Se utfrågningen av Maria Wetterstrand här!Se utfrågningen av Maria Wetterstrand (MP) här
!

Här är några frågor som jag skickar till Niklas Svensson och Anders Pihlblad. Om det ska bli en "tuff utfrågning" som de utlovat borde iallafall ta några av dem:

 1. Miljöpartiet vill halvera kärnkraften i Sverige - i förlängningen ta bort den helt. Ni säger att man kan effektivisera bort kärnkraften utan att ersätta den. Samtidigt vet vi att behovet av el kommer att öka från 655 TWh till 785 TWh år 2030.

  Vad är det för fantastiska effektiviseringar som ska både täcka ett 30-procentigt bortfall av den totala elproduktionen och en ökad elkonsumtion på 20%?

 2. Om vi nu slutar drömma för ett ögonblick och inser att dessa effektiviseringar inte är så effektiva i verkligheten utan man behöver helt enkelt ersätta dem med något så måste det bli vindkraft eftersom man inte får bygga ut vattenkraften mer.

  Vet du hur många vindkraftverk det skulle krävas för att ersätta hälften av den el som kärnkraften ger oss? (Rätt svar: ca 40,000 vindkraftverk)

 3. Och hur många vindkraftverk blir det om man ska ersätta all el från kärnkraften? Jo, 40,000 + 40,000 = 80,000. Dubbelt så mycket - enkel matematik. Men inte tillräckligt enkel matematik om man tittar på hur ni räknar i övrigt i Miljöpartiet. Miljöpartiet vill minska utsläppen av koldioxid med 80% i hela världen. Detta vi ni ska förverkligas genom att EU minskar sina utsläpp med 40% och Övriga världen minskar sina utsläpp med 40%. 40% + 40% blir ju 80%...eller...blir det inte...40%, Maria?

  Hur kan ett sådant pinsamt beräkningsfel finnas med i ett faktiskt förslag från ett riksdagsparti?

 4. Så vill du och Miljöpartiet att EU ska sänka koldioxidutsläppen med 40% eller 80%?

 5. Vill du och Miljöpartiet att Övriga världen ska sänka koldioxidutsläppen med 40% eller 80%?

 6. Du och Miljöpartiet säger alltså att ni vill minska utsläppen av koldioxid med 40-80% - men i praktiken kommer Miljöpartiets politik att innebära att utsläppen ökar med flera hundra procent - eftersom ersättningselen; vindkraftsel - spyr ut 200 kg mer koldioxid per hushåll och år än kärnkraftsel!

  Hur har ni räknat nu då, Maria?

 7. Du och Miljöpartiet hade ingen plan för att ersätta elen - när ni stängde ner Barsebäck 1999-2005 - vilket gjorde att Vattenfall tvingades elda igång EU:s femte smutsigaste brunkolskraftverk för att kompensera elbehovet. Nu har ni väldigt luddig vision om att ta bort kärnkraften utan att ersätta den!

  När ska Miljöpartiet lära sig av era miljövidriga misstag?

 8. Du vill bygga ett "grönt folkhem" med Mona Sahlin och Lars Ohly. På vilket sätt ska ett "grönt folkhem" - även om hela Sveriges befolkning är exemplariska miljövänner som källsorterar, odlar och äter ekologiskt samt åker elbil - rädda polerna från att smälta, havstemperaturen från att öka och hindra en växande medelklass i Kina från att köra bensindrivna bilar?

 9. Du och Miljöpartiet var drivande i att lägga ner Barsebäck - helt utan plan för att ersätta den el som försvann. Hur känns det idag att veta att EU:s femte skitigaste kraftverk - Jänschwalde i Tyskland*** - producerar den el som Barsebäck slutade producera genom att bränna upp 82,000 ton brunkol och släppa ut röken i atmosfären - varje dygn - sedan 1999!?

 10. Du säger att den borgerliga regeringen borde haft mer insyn i Vattenfalls affärer - men samtidigt så satt du ju själv i regeringen mellan 1999-2006 då Vattenfall expanderade från en omsättning på 28 miljarder till 185 miljarder och ökade samtidigt andelen el som producerades av fossila ämnen från 2,7 procent till 55 procent!

  Om Miljöpartiet nu hade en bättre insyn i Vattenfalls affärer än den borgerliga regeringen nu har - så undrar jag vad det miljömässiga syftet var för Miljöpartiet att blunda inför att ett statligt företag ökade andelen el som producerades av fossila ämnen med 52,3 procent?

 11. Du skrev i en chatt på Expressen tidigare i år att Miljöpartiets uteblivna samarbete med Moderaterna beror på att M under valkampanjen 2006 sa: "miljön är ingen prioriterad fråga, vi måste våga prioritera. Miljö och kulturpolitik prioriterar vi inte." Sedan detta uttalande 2006 så har kulturpolitiken fått mer pengar än någonsin under den borgerliga regeringens tid vid makten - och en svensk statsminister har aldrig engagerat hela världen i klimatfrågan så mycket som den moderate statsministern Fredrik Reinfeldt!

  Så vad beror det uteblivna samarbetet egentligen på?

UPPDATERAT: Inte en enda av mina frågor tog Niklas eller Anders med. Blev det en "tuff utfrågning"? Nej. Det var närmast ett lär-känna-föräldrarna-på-barnens- dagis-möte. Dåligt!Källor: Naturvårdsverket. "Halvera energin - hela välfärden". Energimyndigheten, Energiläget 2006. Vattenfall. Siffrorna talar om hur stora utsläpp av koldioxid (CO2), växthusgaser totalt (CO2-ekvivalenter), kväveoxider (NOx)och svaveldioxid (SO2) är. Värdet baserat över elens hela livscykel - LCA.
Expressen chat
Vattenfalls Årsredovisning 1999
SvD:s Fredrik Braconier artikel
Wikipedia

Det kom ett brev från Lena Mellin...

2009-12-01

DET KOM ETT E-POST FRÅN LENA MELLIN
=======================================================

Från: lena.mellin@aftonbladet.se
Ämne: Re: Ang. Lena Mellins artikel om Vattenfall...
Datum: måndag 30 nov 2009 22.28.12 GMT+01:00

Hej!

Och stort tack för ditt mejl. Jag fick dock så många reaktioner på den artikeln att jag inte har möjlighet att svara dig personligen.

Flera av er tar upp det faktum att de flesta av Vattenfalls kolkraftverk köptes på den förra regeringens tid. Det är korrekt. Men den sittande regeringen har inte ändrat detta. För närvarande byggs exempelvis kolkraftverket i Moorburg utanför Hamburg ut.

För flera år sedan, alltså under den dåvarande regeringen, publicerade Aftonbladet ett flertal artiklar om Vattenfalls utvinning av brunkol i Tyskland. Inte heller den regeringen undgick alltså kritik för kolsatsningarna på kontinenten.

Det är nämligen så att Aftonbladet inte har problem med att publicera kritiska artiklar om regeringen. Oavsett vilken färg den har. Det är vår uppgift och den tycker jag vi klarar ganska bra.

Många hälsningar

Lena Mellin

=======================================================

MITT SVAR:

=======================================================

Sluta förolämpa min intelligens, Lena Mellin!

Aftonbladet är lika opartiska som Mona Sahlins lösögonfransar!
Och dagens artikel är ett exempel på er opartiskhet.

Du kastar skit på en person som inte alls haft inflytande i Vattenfalls affärer! Beslutet om Moorburg togs 2005-2006 och kunde inte stoppats av Fredrik Reinfeldt! Se denna text tagen ur Vattenfalls egen broschyr: "Det här vill vi. Det här gör vi. Det här har vi uppnått..." från 2006:

"I Boxberg och Moorburg i Tyskland bygger Vattenfall för närvarande två kolkraftverk med den allra senaste, kommersiellt tillgängliga tekniken. De beräknas stå klara 2011/2012 och ersätta äldre anläggningar, vilket innebär att koldioxidutsläppen minskas med 4–5 miljoner ton per år."
Och att du dessutom passar på att kasta skit på Reinfeldt då han är i Kina - där han försöker förmå Kina att förstå att EU:s klimatpolitik - och inte kan försvara sig själv!

Hur f-n kan du sova på nätterna, Lena Mellin?

//Olah

=======================================================

INLÄGGET SKRIVET AV OLAH ÖRTENGREN

Läs inlägget som föranledde Lena Mellins e-post här!


1 2 3 4 5 6 7